top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

Studio Structuur is gevestigd op Edward Pynaertkaai 93 bus 101 9000 Gent met emailadres: fem@studiostructuur.be.

Alle communicatie dient aan deze adressen te worden gestuurd.

Studio Structuur werkt onder het KBO 0742.717.914 met BTW nummer BE 0742 717 914.

Studio Structuur biedt zowel coaching, advies als trainingen aan.

Artikel 1: Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke zakelijke overeenkomst tussen Studio Structuur en de klant, samen de partijen. De klant wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Ze maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die door Studio Structuur aangegaan worden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Studio Structuur deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: Offertes en uitvoering van de opdracht

1. De door Studio Structuur gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. Alle gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

2. Studio Structuur is slechts aan een offerte gebonden indien de klant deze binnen de gestelde geldigheidsduur schriftelijk aan Studio Structuur heeft bevestigd en de klant de juistheid van de offerte niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 72 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

3. De overeenkomst met de klant omtrent de te leveren dienst ontstaat nadat deze via schriftelijke opdracht de offerte, het voorstel of het aanbod van Studio Structuur heeft aanvaard.  Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Studio Structuur.

4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Studio Structuur een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Studio Structuur op. De klant kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De klant kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Studio Structuur de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de klant een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

5. Studio Structuur aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van derden.

 

Artikel 3: Prijzen

1. Alle door Studio Structuur opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Alle door Studio Structuur opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de klant gemaakt.

4. Studio Structuur behoudt zich het recht voor jaarlijks haar prijzen aan te passen en dit steeds duidelijk te communiceren en te afficheren naar haar klanten.

5. Indien op verzoek van de klant door Studio Structuur specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed, is er sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen de partijen.
 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

1. De aan de klant overgemaakte facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden betaald op de bankrekening van Studio Structuur, zoals ook vermeld op de factuur.

2. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde prestaties, is slechts ontvankelijk indien zij schriftelijk wordt gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur (factuurdatum).

3. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuursaldo verschuldigd, met een minimum van €100, alsook verwijlintresten van 1% per maand.

 

Artikel 5: Voorwaarden bij het individueel traject

1. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de klant bij dit proces, geeft Studio Structuur geen garantie op succes of verbetering. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van Studio Structuur zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant. Het spreekt daarbij voor zich dat Studio Structuur zich niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

2. Alles wat in het contact tussen Studio Structuur en de klant besproken wordt, blijft vertrouwelijk.
De coach deelt het besprokene nooit met derden. De klant beslist zélf wat hij/zij aan derden mededeelt.

3. Aan elk individueel traject gaat een intakegesprek vooraf, tenzij Studio Structuur samen met de klant beslist dat deze overbodig is. Het intakegesprek verloopt telefonisch, en duurt max. 30 minuten. Het intakegesprek is volledig vrijblijvend en geeft de kans aan beide partijen om een beslissing te nemen wat betreft de wenselijkheid van de begeleiding.

4. Het individueel traject moet ten laatste 2 werkdagen voor de eerste werksessie betaald zijn via overschrijving op het rekeningnummer BE82 0689 3674 2868. Is dit niet gebeurd, dan kan Studio Structuur ervoor kiezen om de afspraak niet te laten doorgaan. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Studio Structuur.

5. Afspraken kunnen ten laatste 3 werkdagen vooraf door de klant geannuleerd worden. Een nieuw tijdstip zal dan gezocht worden in wederzijdse overeenstemming.

6. Studio Structuur houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld en zal van zodra mogelijk een andere datum aangeboden krijgen. De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

 

 

Artikel 6: Opleidingen en workshops in open aanbod

1. De klant kan de opleiding/cursus tot 20 kalenderdagen voor de eerste cursusdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.

2. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 20 kalenderdagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totale prijs in rekening gebracht.

3. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 10 kalenderdagen voor de eerste cursusdag of bij niet annulering wordt de totale prijs in rekening gebracht.

4. Een deelnemer kan zich in overleg met Studio Structuur kosteloos laten vervangen door een andere deelnemer, als de wijziging tenminste 72 uur voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk per brief of per e-mail aan Studio Structuur is doorgegeven.

4. Studio Structuur heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding.

5. Studio Structuur behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd, bijvoorbeeld bij te weinig inschrijvingen. De deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Als de deelnemer door deze verschuiving de opleiding niet meer kan bijwonen, mag die op basis van beschikbaarheid een andere sessie bijwonen. Lukt dit niet, dan wordt de deelnemer volledig terugbetaald.

6. Workshops en opleidingen gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Studio Structuur mogelijke alternatieven met de deelnemers.
 

Artikel 7: Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Studio Structuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar te leveren diensten. Er kan echter geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding ten gevolge van een fout, vergissing en nalatigheid tijdens de uitvoering van haar opdracht tenzij het een grove inbreuk op de wetgeving betreft of indien een zware fout aantoonbaar is. In dat geval dient de klacht binnen de acht dagen schriftelijk overgemaakt te worden aan Studio Structuur middels een aangetekend schrijven. In geen geval zal de klant recht hebben op een schadevergoeding die hoger ligt dan het overeengekomen bedrag aan erelonen voorzien in de overeenkomst.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom & geheimhouding van vertrouwelijke informatie

1. Alle materialen die tijdens de samenwerking tussen Studio Structuur en de klant worden verstrekt en gedeeld worden behandeld als vertrouwelijk en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden. Alle materiaal dat Studio Structuur aan de klant of deelnemer aan de workshop verstrekt en vertoont, waaronder werkbundels, video’s, presentaties en andere creaties in de breedste zin van het woord, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden. Dit materiaal mag ook onder geen beding ter beschikking worden gesteld aan derden.

2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. Tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleent deze Studio Structuur bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om zijn/haar persoonsgegevens in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Studio Structuur beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 10: Recht

1. Elke discussie over om het even welk punt van de overeenkomsten valt onder de Belgische wetgeving. Elk geschil of eis zal voorgelegd worden aan de rechtbanken van het arrondissement Gent.

bottom of page